Nederlands Engels Duits Zweeds Zweeds Zweeds
Composieten
Compleet assortiment van pigmentpasta's, gelcoats, topcoats, verlijmingsmaterialen en coatingsystemen voor de composiet verwerkende industrie.
Veilig werken

Lees voordat u begint met werken altijd het etiket. Op elk etiket staan een aantal waarschuwingssymbolen met waarschuwende tekst. Hiermee wordt aangegeven waar u voorzichtig mee moet zijn. Alle mogelijke risico’s en de maatregelen die u moet nemen om veilig te werken staan vermeld.

 

 

 1. Maak verpakkingen voorzichtig open;
 2. Meng de basis en verharder van twee componenten materialen voorzichtig, let op mogelijke exotherme reacties bij polyester materialen en epoxies zonder oplosmiddelen.
 3. Ruim gemorste verf meteen op.
 4. Eet en drink niet in de nabijheid van verf of nog natte verflagen. Bewaar geen etenswaren op de werkplek.
 5. Rook niet op de werkplek.
 6. Draag geschikte handschoenen wanneer u met verf, verdunners en ontvetters werkt.
 7. Draag een veiligheidsbril.
 8. Zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging of gebruik een geschikt masker.
 9. Lees altijd het etiket van het product en de teksten voor veiligheid en milieu voordat u de materialen mengt of verwerkt.

De volgende symbolen op de verpakking geven belangrijke waarschuwingen voor veilig gebruik:

 

  

Bijtend

Deze verf bevat componenten welke bijtend voor de ogen en/of corrosief voor de huid zijn.

Schadelijk

Deze verf bevat stoffen met een aspiratiegevaar, kunnen leiden tot sensibilisatie van de luchtwegen of heeft een ander gevaarlijk kenmerk hebben.

Irriterend

Deze verf bevat stoffen welke oogirritatie, huidirritatie of huidsensibilisatie kunnen geven.

Ontvlambaar

Deze verf bevat oplosmiddelen: een vonk, open vuur of een brandende sigaret kan tot ontbranding leiden.

Milieugevaarlijk

Deze verf bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor water-organismen en die op lange termijn schadelijke effecten hebben voor het aquatisch milieu.

Voorkom dat u verf binnenkrijgt. U moet niet eten of drinken, of voedsel bewaren op de werkplek. Mocht u onverhoopt toch verf binnenkrijgen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts. De patiënt moet blijven rusten en mag NIET aangezet worden tot braken.

 

Niet inademen. U kunt het inademen van oplosmiddelen, giftig stof of verf dampen zoveel mogelijk vermijden door ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie of afzuiging is. Als dit niet toereikend blijkt te zijn, dan dient u een geschikt ademhalings beschermingsmiddel te dragen. In slecht geventileerde ruimtes moet u een kap of masker met luchttoevoer opzetten. De dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en drukken de normale lucht dus naar boven. Wanneer u de dampen inademt kunt u duizelig worden of een dronken gevoel krijgen of hoofdpijn krijgen. Lees dus aandachtig het etiket zodat u er zeker van bent dat u de juiste bescherming draagt. Spuiten geeft bijkomende gevaren. De verf nevel mag in geen geval worden ingeademd. Draag daarom altijd de aanbevolen bescherming. Een kap met luchttoevoer is meestal de beste bescherming.

 

Voorkom aanraking met de ogen. Wij adviseren tijdens het verven de ogen te beschermen. Beschermende brillen of oogmaskers zijn overal verkrijgbaar en zeker de moeite waard. Mocht er toch verf in het oog komen, houdt u het oog dan met de vinger goed opengesperd, spoel het gedurende ten minste 15 minuten met schoon kraanwater en zoek medische assistentie.

 

Voorkom aanraking met de huid. Bij aanraking met verfproducten kan de huid geïrriteerd raken. Daarom moet u altijd beschermende handschoenen en kleding dragen die uw romp, armen en benen bedekt. Smeer handen in met een beschermende handcrème voor en na het werk. Dit houdt de huid in goede conditie en kan huidklachten voorkomen. Bovendien zorgt een handcrème er voor dat de huid na het werk makkelijker is te reinigen. Verwijder verf die toch op de huid is gekomen met een schone doek en daarna met warm water en zeep of een goedgekeurd reinigingsmiddel. Maak de huid bij voorkeur nooit schoon met oplosmiddel, thinner of verdunning.

De meeste verven bevatten oplosmiddelen. Sommige daarvan verdampen bij het openen van het blik. Als u een paar eenvoudige maatregelen treft, blijven de risico’s zoveel mogelijk beperkt:

 • Voorkom open vuur in ruimtes waar verf is opgeslagen of waar wordt geverfd.
 • Rook niet op de werkplek.
 • Bewaar verf in een goed geventileerde, droge ruimte, verwijderd van warmtebronnen of direct zonlicht.
 • Houdt het blik goed gesloten.
 • Voorkom vonkvorming van metalen, bij het in- of uitschakelen van elektrisch gereedschap of bij defecte elektrische aansluitingen.
 • Laat geen met verf doordrenkte lappen of doeken rondslingeren, ook niet in de zakken van een overall of andere werkkleding.

Doe lege blikken zorgvuldig bij het afval. Gooi geen blikken of afval in het water. Lege blikken met niet verharde verfresten afvoeren als klein chemisch afval. Gebruikte kwasten, rollers en rollerbakken op de juiste wijze afvoeren. Restanten verdunners, verf, ontvetters en oplosmiddelen afvoeren als klein chemisch afval.

De veiligheidsinformatie bladen van onze producten vindt u onder het hoofdstuk documentatie.